Wersja obowiązująca z dnia

Zespół ds. Finansów (F)

Do zadań Zespołu ds. Finansów należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  oraz przepisami wewnętrznymi;
 2. opracowywanie projektu planu finansowego dla WMCNT i jego zmian w oparciu o  Wytyczne do projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 3. opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń i regulaminów dotyczących zadań Zespołu;
 4. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych;
 5. ewidencja bilansowa majątku oraz uzgadnianie jego finansowania z ewidencją pozabilansową;
 6. weryfikacja stawek amortyzacyjnych;
 7. przeprowadzanie inwentaryzacji metodą weryfikacji oraz metodą potwierdzania sald w zakresie realizowanych zadań;
 8. opracowanie cząstkowych informacji opisowych dotyczących realizacji budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej;
 9. analiza, ocena i uzgadnianie danych budżetowych i sprawozdawczych;
 10. sporządzanie sprawozdań statystycznych: F-03 o stanie i ruchu środków trwałych;
 11. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu jednostki;
 12. sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki;
 13. organizacja prac dotyczących badania bilansu jednostki samorządu terytorialnego wraz z obsługą biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego jednostki;
 14. prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej;
 15. fakturowanie usług RSS, WMCNT, pozostałych usług oraz sprzedaży wraz z prowadzeniem ewidencji faktur oraz prowadzenie rozliczeń finansowych z wykonawcami, dostawcami i usługodawcami;
 16. prowadzenie rozliczeń z urzędami skarbowymi, ZUS, z urzędami gmin oraz innymi urzędami;
 17. weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych;
 18. prowadzenie rozliczeń finansowych w zakresie rozrachunków publiczno-prawnych oraz regulowanie podatków i opłat;
 19. prowadzenie obsługi finansowej i bankowej WMCNT;
 20. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej oraz w zakresie operacji finansowych;
 21. prowadzenie rozliczeń należności oraz ich windykacja;
 22. badanie dopuszczalności tytułów wykonawczych do egzekucji;
 23. prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i innych ewidencji związanych z prowadzoną egzekucją administracyjną;
 24. prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, odraczaniem lub rozkładaniem na raty należności;
 25. weryfikacja i zestawienie zbiorcze sprawozdań z dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg;
 26. prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT w zakresie wskazanym w uchwale Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zasad rozliczania podatku od towarów i usług jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 27. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej ZFŚS;
 28. ewidencjonowanie wadiów oraz zabezpieczeń wykonania umów i rozliczanie na podstawie wniosków Biura Administracyjno-Organizacyjnego;
 29. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektów własnych WMCNT oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 30. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej zarządzanego mienia;
 31. prowadzenie ewidencji zaangażowania środków, weryfikacja zgodności wydatków z planem finansowym, kosztami, należnościami i zobowiązaniami WMCNT;
 32. kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 33. rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz wyjazdów szkoleniowych;             
 34. kontrola zbiorczego Planu zamówień publicznych pod względem zgodności z planem finansowym WMCNT;
 35. uwzględnianie wyników audytów i kontroli zewnętrznych w zakresie jednostki;
 36. współdziałanie z administratorem systemu informatycznego oraz Inspektorem Ochrony Danych w zakresie prawidłowego administrowania zasobami zawierającymi dane osobowe przechowywanymi oraz przetwarzanymi  w systemie informatycznym WMCNT.