Wersja obowiązująca z dnia

Zadania wspólne Biur/Komórek Organizacyjnych

Do zadań wspólnych Biur/Komórek Organizacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii należą:

  1. analizowanie, standaryzowanie i optymalizacja procesów realizacji usług w ramach WMCNT oraz procesów realizowanych na rzecz jednostek obsługiwanych przez WMCNT;
  2. przygotowywanie dokumentacji przetargowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisów przedmiotu zamówienia w celu wszczęcia procedur przetargowych oraz wszczęcie postępowań dotyczących zakupu sprzętu informatycznego, infrastruktury sieciowej oraz oprogramowania na rzecz WMCNT i jednostek obsługiwanych;
  3. współpraca przy opracowywaniu Planu Zamówień Publicznych w zakresie zadań Biura;
  4. opracowywanie projektów planów pracy, planów kontroli i planów szkoleń;
  5. opracowywanie propozycji do projektu budżetu.