Wersja obowiązująca z dnia

Skargi i wnioski

Przedmiot skargi lub wniosku

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Natomiast przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć skargę lub wniosek

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

W jakiej formie można wnosić skargi i wnioski

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • pisemnie na adres: Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii, ul. Bartosza Głowackiego 14, 10-448 Olsztyn;
  • pismem złożonym osobiście w Sekretariacie Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii, przy ul. Głowackiego 14, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy wmcnt@warmia.mazury.pl
  • ustnie do protokołu: Dyrektor lub Zastępca dyrektora przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 13:00 – 15:00.

Co powinna zawierać skarga lub wniosek

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego (wnioskodawcy). W przypadku gdy skargi i wnioski nie zawierają ww. danych, pozostawia się je bez rozpoznania.

Termin załatwienia skargi lub wniosku

Organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego (wnioskodawcę).

W przypadku niezałatwienia skargi w ww. terminie, organ właściwy do załatwienia skargi jest obowiązany zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Natomiast w razie niemożności załatwienia wniosku w ww. terminie, właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Szczegółowy tryb rejestracji, załatwiania skarg i wniosków reguluje art. 223 w związku z art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków oraz odrębne zarządzenie Dyrektora.