Wersja obowiązująca z dnia

Dane osobowe BIP

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Warmińsko – Mazurskie Centrum Nowych Technologii
w Olsztynie, ul. Bartosza Głowackiego 14, 10-448 Olsztyn.

Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod nr telefonu: + 48 89 613 13 40 lub adresem e-mail: e-mail: wmcnt@warmia.mazury.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Pawła Żywickiego, z którym możliwy jest kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania
z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem email: iod.wmcnt@warmia.mazury.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je pozyskał, w zakresie niezbędnym:

  1. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa oraz powołującej jednostkę Uchwały Nr LIV/829/23 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie funkcjonowania strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych w zakresie prowadzenia i realizacji zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy. Dane osobowe są niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i jej sporządzenia, co wymaga jednoznacznej identyfikacji stron umowy, a także dla realizacji wynikających z tej umowy obowiązków i uprawnień oraz realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na administratorze, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  5. do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w szczególności w zakresie funkcjonowania Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz
  6. z realizacją czynności wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. na podstawie art. 6 lit. f RODO, w tym m.in. do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w sądach powszechnych itp.
  7. do realizacji celu, w jakim wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w zakresie rejestracji na wydarzenia i konferencje organizowane przez Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii w Olsztynie.

Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:

  1. pracownikom Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii w Olsztynie,
  2. podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  3. podmiotom, które na podstawie stosownych umów lub porozumień przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii w Olsztynie i którym powierzono dane w trybie art. 28 RODO.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej umowy oraz niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także przez okres wskazany
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

W każdym czasie przysługuje Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych odpowiednio w art. 17 i art. 18 RODO,

Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, w przypadku wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub konieczność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Brak podania danych uniemożliwi realizację obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. Ponadto, podanie danych osobowych może być wymogiem umownym, podanie danych ma na celu zawarcie i prawidłową realizację umowy, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.
Podanie danych może być również dobrowolne, kiedy świadomie i dobrowolnie wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym taką zgodą. Brak zgody uniemożliwi przetwarzanie danych w zakresie określonym zgodą.

Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.