Wersja obowiązująca z dnia

Dyrekcja/Główny Księgowy

Paweł Kaszubski
Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii

Jakub Szter
Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii

Andrzej Słowiński
Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii

10-448 Olsztyn, ul. Bartosza Głowackiego 14 (IVp.)
tel. (89) 613 13 40

Do zadań Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii należy:

 1. reprezentowanie WMCNT na zewnątrz;
 2. realizacja zadań WMCNT określonych w Statucie WMCNT;
 3. ustalanie wewnętrznej organizacji pracy WMCNT, a zwłaszcza określanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników;
 4. opracowywanie i realizacja planu finansowego WMCNT;
 5. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności WMCNT;
 6. zarządzanie środkami finansowymi WMCNT;
 7. prawidłowe gospodarowanie mieniem WMCNT;
 8. współpraca z dyrektorami i kierownikami jednostek obsługiwanych.

Do zadań Zastępcy Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii w szczególności należy:

 1. przygotowanie propozycji strategii i polityki w zakresie zadań realizowanych przez bezpośrednio podległe im komórki organizacyjne;
 2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad sposobem realizacji zadań przez bezpośrednio podległe im komórki organizacyjne;
 3. opracowywanie założeń i koncepcji projektu planów finansowych WMCNT w części dotyczącej bezpośrednio podległych im komórek organizacyjnych;
 4. przygotowywanie okresowych ocen, analiz i sprawozdań z realizacji zadań merytorycznych przez bezpośrednio podległe im komórki organizacyjne;
 5. nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych, a w szczególności danych osobowych w podległej komórce organizacyjnej;
 6. składanie oświadczeń woli na podstawie posiadanych pełnomocnictw lub upoważnień;
 7. przygotowywanie i przedkładanie Dyrektorowi do akceptowania projektów odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 8. przygotowywanie i przedkładanie Dyrektorowi do akceptowania propozycji odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące powierzonego zakresu działania oraz pracowników z bezpośrednio podległych im komórek organizacyjnych;
 9. realizacja zadań w zakresie kontroli zarządczej;
 10. zapewnienie należytej współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami obsługiwanymi;

Do zadań Głównego Księgowego Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii w szczególności należy:

 1. prowadzenie rachunkowości WMCNT w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi w WMCNT;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w celu realizacji rozliczeń publiczno-prawnych i pozostałych, stosownie do ogólnych norm prawa oraz uregulowań wewnętrznych;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym WMCNT oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 4. kontrasygnowanie czynności mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych w WMCNT;
 5. organizowanie realizacji zadań określonych w Statucie WMCNT związanych z prowadzeniem spraw finansowo-księgowych i rachunkowości oraz sprawozdawczości;
 6. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad sposobem realizacji zadań przez podległych pracowników;
 7. opracowywanie materiałów niezbędnych do przygotowania projektu planu finansowego WMCNT.