Wersja obowiązująca z dnia

Biuro Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (RSS)

Do zadań Biura Regionalnej Sieci Szerokopasmowej należy w szczególności:

 1. realizacja zadań operatora telekomunikacyjnego;
 2. zarządzanie umowami ramowymi i szczegółowymi z operatorami telekomunikacyjnymi świadczącymi usługi hurtowe na sieci RSS;
 3. bieżący kontakt z klientami sieci (przedstawianie możliwości wykorzystania zasobów oraz zakresu i sposobu działania usług) oraz uczestnictwo w naradach koordynacyjnych;
 4. uzgadnianie dokumentacji technicznej oraz wydawanie warunków technicznych przyłączy do RSS nowych klientów oraz nadzór techniczny podczas prac prowadzonych na i w pobliżu infrastruktury RSS;
 5. świadczenie usług pasywnych i aktywnych wraz z prowadzeniem paszportyzacji;
 6. nadzór nad siecią (całodobowy monitoring infrastruktury oraz świadczonych usług);
 7. usuwanie awarii (w tym naruszeń rurociągu kablowego wraz z światłowodem, usuwanie awarii w zakresie studni kablowych i zasobników, wymiana studni kablowych);
 8. przeprowadzanie serwisów urządzeń i obiektów wchodzących w skład RSS mających na celu utrzymanie ich w stanie operacyjnym;
 9. zapewnienie zasilania węzłów sieci RSS (w tym zapewnienie agregatu prądotwórczego w razie konieczności);
 10. realizacja terminowych przeglądów związanych z utrzymaniem ciągłości działania sieci RSS;
 11. realizacja zadań w zakresie inwentaryzacji infrastruktury i usług prowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej;
 12. realizacja zadań w zakresie zapewnienia praw dysponowania nieruchomością na potrzeby utrzymania i eksploatacji sieci;
 13. realizacja zadań związanych z lokalizacją sieci w pasach drogowych dróg publicznych oraz terenach wodnych.