Wersja obowiązująca z dnia

Radca Prawny

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy – radca prawny należy w szczególności:

  1. świadczenie pomocy prawnej na rzecz WMCNT;
  2. sporządzanie opinii prawnych;
  3. udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz informacji o obowiązujących przepisach;
  4. zastępstwo prawne i procesowe WMCNT w postępowaniu przed sądami i organami administracji publicznej;
  5. opracowywanie projektów aktów prawnych;
  6. udział w mediacjach i rokowaniach;
  7. sprawdzanie zgodności z prawem projektów umów, uchwał, decyzji i innych aktów prawnych przedkładanych do parafowania;
  8. prowadzenie rejestru i zbioru spraw sądowych oraz opinii prawnych.