Wersja obowiązująca z dnia

Zespół ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (BT)

Do zadań Zespołu ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego należy w szczególności:

  1. aktualizowanie polityki oraz procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego WMCNT i jednostek obsługiwanych;
  2. bieżąca kontrola przestrzegania procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego WMCNT i jednostek obsługiwanych;
  3. sprawowanie nadzoru nad technologiczną prawidłowością użytkowania systemów WMCNT i jednostek obsługiwanych;
  4. systematyczne podejmowanie działań sprawdzających, kontrolnych i zapobiegawczych, mających na celu zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego WMCNT i jednostek obsługiwanych;
  5. reagowanie na incydenty naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego WMCNT i jednostek obsługiwanych;
  6. prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego WMCNT i jednostek obsługiwanych;
  7. koordynowanie procesem identyfikacji podatności dla systemów informatycznych w obszarze ich bezpieczeństwa WMCNT i jednostek obsługiwanych;
  8. koordynowanie procesem identyfikacji i analizy ryzyka dla systemów informatycznych WMCNT i jednostek obsługiwanych;
  9. opiniowanie zmian dotyczących modernizacji, rozbudowy i integracji systemów informatycznych pod kątem ich wpływu na bezpieczeństwo informatyczne WMCNT i jednostek obsługiwanych;
  10. monitorowanie realizacji zleceń i rekomendacji pokontrolnych/poaudytowych wydanych w zakresie bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa oraz raportowanie o ich wykonaniu do organu nadzorującego WMCNT i jednostek obsługiwanych.