Wersja obowiązująca z dnia

Zespół ds. Kadr i Płac (K)

Do zadań Zespołu ds. Kadr i Płac należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z całokształtem problematyki kadrowej i zagadnień powiązanych;
 2. prowadzenie procedur związanych z postępowaniem naborowym, oceną pracowników, służbą przygotowawczą, stażu, praktyk itd.;
 3. opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń i regulaminów dotyczących zadań Zespołu;
 4. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
 5. realizacja zadań obronnych w zakresie spraw kadrowych pracowników w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 6. składanie deklaracji i prowadzenie rozliczeń z PFRON;
 7. prowadzenie rozliczeń z urzędami skarbowymi, ZUS;
 8. ewidencjonowanie i rozliczanie ZFŚS;
 9. naliczanie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy oraz z tytułu umów cywilnoprawnych dla pracowników;
 10. naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz prowadzenie kart zasiłkowych pracowników;
 11. dokonywanie potrąceń z listy płac między innymi na rzecz Urzędów Skarbowych, ZUS, ubezpieczycieli, związków zawodowych, komorników (zajęcia sądowe), spłat pożyczek z ZFŚS po uzyskaniu zgody pisemnej pracownika;
 12. zgłaszanie pracowników do ZUS i przekazywanie raportów miesięcznych;
 13. sporządzanie informacji rocznej o uzyskanych dochodach (PIT-11) dla wszystkich pracowników i dla urzędów skarbowych;
 14. sporządzanie rocznej informacji PIT-4R, PIT-8AR o przekazywanych do urzędów skarbowych zaliczkach na podatek od osób fizycznych;
 15. sporządzanie i przekazywanie miesięcznych informacji o potrąceniach składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 16. wyliczanie wynagrodzenia do rent i emerytur oraz sporządzenie zaświadczeń ZUS Rp-7 dla zatrudnionych lub zwolnionych pracowników, sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu;
 17. analiza wykorzystania funduszu płac pod względem zgodności z planem finansowym, uzgadnianie wykonania funduszu płac z księgowymi projektów realizowanych przez WMCNT;
 18. współdziałanie z administratorem systemu informatycznego oraz Inspektorem Ochrony Danych w zakresie prawidłowego administrowania zasobami zawierającymi dane osobowe przechowywanymi oraz przetwarzanymi  w systemie informatycznym WMCNT.