Wersja obowiązująca z dnia

Biuro Administracyjno-Organizacyjne (O)

Do zadań Biura Administracyjno-Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym w zakresie funkcjonowania WMCNT;
 2. opracowywanie i realizacja planu wydatków rzeczowych w zakresie funkcjonowania WMCNT;
 3. prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z gospodarowaniem środkami trwałymi, pozostałymi środkami trwałymi oraz majątkiem podlegającym ewidencji ilościowej WMCNT;
 4. przygotowywanie i aktualizacja umów związanych z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem WMCNT;
 5. prowadzenie centralnego rejestru umów cywilnoprawnych na rzecz WMCNT;
 6. prowadzenie stałej kontroli w zakresie wywiązywania się z umów;
 7. prowadzenie ewidencji wydanych i zdanych pieczęci i stempli oraz spraw związanych z ich likwidacją;
 8. współpraca z Zespołem ds. Finansów i Kadr w zakresie opracowywania projektu budżetu WMCNT;
 9. prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń Dyrektora;
 10. prowadzenie centralnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej na rzecz WMCNT;
 11. udzielanie informacji publicznych w zakresie działania WMCNT;
 12. publikowanie i zarządzanie treścią BIP WMCNT i jednostek obsługiwanych;
 13. przygotowywanie oraz ewidencjonowanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora WMCNT oraz Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 14. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie zadań WMCNT oraz wdrażanie ich postanowień;
 15. przygotowywanie Planu Pracy WMCNT w oparciu o zatwierdzone plany pracy Biur oraz jego aktualizacja, analiza i nadzór nad monitorowaniem realizacji zadań ujętych w Planie;
 16. koordynacja rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji, prowadzenie ich rejestrów oraz sporządzanie rocznych analiz i informacji o sposobie rozpatrzenia i załatwienia skarg, wniosków i petycji w roku poprzednim;
 17. prowadzenie archiwum zakładowego;
 18. gospodarka pojazdami służbowymi WMCNT;
 19. prowadzenie obsługi kancelaryjnej;
 20. sporządzanie planów inwentaryzacji;
 21. przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z planem oraz na zlecenie Dyrektora;
 22. udział w czynnościach związanych z likwidacją zużytych składników majątku w tym sprzętu, infrastruktury, oprogramowania należącego do WMCNT i majątku jednostek obsługiwanych, na którym świadczona jest obsługa teleinformatyczna;
 23. przygotowanie i koordynacja działalności WMCNT w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 24. przygotowywanie i aktualizacja umów związanych z administrowaniem i gospodarowaniem lokalami biurowymi WMCNT;
 25. opracowywanie regulaminu udzielania zamówień publicznych;
 26. opracowywanie Planu Zamówień Publicznych w zakresie funkcjonowania WMCNT;
 27. opracowywanie Planu Zamówień Publicznych w zakresie zakupów dotyczących sprzętu informatycznego, infrastruktury, oprogramowania dla  WMCNT,  i jednostek obsługiwanych;
 28. prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 29. monitorowanie i przygotowywanie sprawozdań z wykonania Planu Zamówień Publicznych WMCNT;
 30. przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych w ramach środków ujętych w planie finansowym jednostki w zakresie robót budowlanych, usług i dostaw; na podstawie dokumentów otrzymanych z Biur merytorycznych;
 31. realizacja zamówień wyłączonych ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 32. zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej BIP WMCNT ogłoszeń przewidzianych w ustawie – Prawo zamówień publicznych;
 33. przygotowywanie umów z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych;
 34. sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach i przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych;
 35. opracowywanie harmonogramów zamówień;
 36. przechowywanie złożonych ofert i umów;
 37. ewidencja dokumentacji przetargowej i gwarancji ubezpieczeniowych oraz nadzór nad terminowym zwrotem wykonawcom zabezpieczeń wykonania umów.